Amorín de Abreu

Lecturer

Area of Didactics of Experimental Sciences
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education Sciences & Sports

A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra
tamara.amorin.abreu@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Educación Infantil

P02G110V01901 | Coñecemento do medio natural
P02G110V01403 | Aprendizaxe das ciencias da natureza

Grao en Educación Primaria

P02G120V01402 | Didáctica das ciencias experimentais I