Facultade de Fisioterapia

Acto de Benvida

A facultade organiza ao comezo de cada curso as Xornadas de Benvida e Curso cero, respectivamente, que constitúen un programa de actividades específicas para a primeira semana do curso e están dirixidas ao alumnado de novo acceso. Nestas xornadas se lles ofrece información básica para o desenvolvemento da súa vida como estudantes: estrutura organizativa dos centros e da universidade, sentido e estrutura dos estudos, funcionamento dos distintos servizos e infraestruturas (biblioteca, talleres, aulas, material e ferramentas á súa disposición,...). Asi mesmo, se lles ofrece información xeral de carácter académico que os oriente sobre o desenvolvemento dos seus estudos con vistas ao mellor aproveitamento das actividades formativas programadas.


Curso Cero 2017-2018


Aula