Facultade de Fisioterapia

Apoio ao estudante

A Universidade de Vigo conta cós seguintes sistemas de apoio e orientación dos estudantes unha vez matriculados:


Ademáis dos servizos universitarios antes mencionados, a Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte dispón dos seguientes mecanismos de apoio e orientación aos alumnos matriculados:

Ao comezo de cada curso organizanse xornadas de orientación e divulgación dirixidas aos novos ingresados onde se lles ofrece información básica para o desenvolvemento da súa vida como estudantes: estrutura organizativa da Facultade e da universidade, sentido e estrutura dos estudos, funcionamento dos distintos servizos e infraestruturas (biblioteca, talleres, aulas, material e ferramentas á súa disposición,…). Nestas xornadas ofrecelles información xeral de carácter académico que os oriente sobre o desenvolvemento dos seus estudos con vistas ao mellor aproveitamento das actividades formativas programadas. A Biblioteca organiza charlas e cursos específicos dirixidos aos novos estudantes sobre o uso da mesma: organización dos fondos, accesibilidade, sistemas de busca en arquivos, sistemas de peticións de títulos, etc.

Durante o curso programanse actividades paralelas de apoio, que complementan a actividade habitual de ensinanza-aprendizaxe, co obxectivo de subsanar deficiencias puntuais ou do perfil de ingreso. Estas actividades poden ser obradoiros sobre tecnoloxías ou procesos específicos, ciclos de proxeccións ou conferencias, obradoiros de lectura, etc.

Coa fin de promover e facilitar a mobilidade do estudantado organizanse charlas informativas por parte da Oficina de Relacións Internacionais ou pola propia facultade. Así mesmo existen as figuras de Coordinador de Programa Erasmus e de Programa Sicue que, entre as súas funcións, teñen a de asesorar e orientar aos estudantes nos seus programas respectivos, tanto aos propios como aos alleos. En momentos puntuais do desenvolvemento normal dos estudos nos que se considera que o estudante necesita especial orientación, (no momento de elixir materias optativas por exemplo), programanse reunións sobre esos aspectos concretos.

Existe unha Delegación de Alumnos que, aparte dos protocolos establecidos polo Sistema de Garantía de Calidade para a canalización de suxestións e reclamacións, serve de enlace entre os estudantes de maneira individual ou colectiva e o equipo directivo da titulación. A facultad pon á súa disposición os medios necesarios e unha partida orzamentaria para que podan cumprir a súa tarefa de representación e outras como facilitar a realización de propostas e iniciativas do alumnado.