Facultade de Fisioterapia

Matrícula

Curso académico 2018-2019


Titulación Prazas Convocatoria Calendario Matrícula
Grao en CC da Actividade Fisica e o Deporte 100 RR 30/05/2018 Preinscrición (CIUG)
Calendario Académico
Automatrícula
Continuación de estudos
Grao en Educación Infantil 75
Grao en Educación Primaria 75
Mestrado en Investigación en A.F., D. e S. 40 RR 06/06/2018 Preinscrición e matrícula
Calendario Académico
Preinscrición
Automatrícula
Mestrado en Direción Integrada de Proxectos 20
Mestrado en Necesidades Específicas de A.E. 35
Mestrado en Profesorado de Ed. Secundaria 40
Mestrado en Didácticas Específicas 20
Doutoramento en Educación, Deporte e Saúde 15 RR 06/06/2018 Preinscrición e matrícula Automatrícula
Doutoramento en CC do Deporte, EF e A.F.S. 15
Doutoramento en Equidade e Innovación en E. 10

Procedemento de matrícula en materias optativas dos graos en Educación Infantil e Educación Primaria.


PREZOS

Decreto 68/2018, do 21 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2018-2019.
Resolución reitoral do XX de maio de 2018 pola que se convocan axudas e subvencións para o persoal das universidades públicas galegas para a matrícula en estudos oficiais na Universidade de Vigo no curso académico 2018/2019.
Resolución Reitoral do XX de xullo de 2018 pola que se establece o prezo de matrícula, no curso 2018/2019, para o alumnado estranxeiro maior de dezaoito anos, que non teña a condición de residente, excluídos/as os/as nacionais de estados membros da Unión Europea e aqueles/as a quen sexa de aplicación o réxime comunitario, tanto en grao como en mestrado.