Anulación da convocatoria da proba de acceso para o curso 2020/2021

Aos efectos de acceso e admisión para o curso 2020/2021 no grao de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, seguirase o procedemento xeral establecido no Acordo das Universidades Públicas do Sistema Universitario de Galicia sobre os procedementos de admisión aos estudos universitarios oficiais de grao do Sistema Universitario de Galicia, aprobado polo Consello de Goberno na súa sesión do 24 de marzo de 2020.

Resolución reitoral, de 6 de maio do 2020, pola que se deixa sen efecto a resolución do 2 de marzo de 2020 pola que se establece o procededemento para a realización de probas de aptitude para o acceso ao grao en Cciencias da Actividade Física e do Deporte da Universidade de Vigo, por causa do estado de alarma causado pola COVID-19.

Pode consultalo na Secretaria Virtual