Facultade de Fisioterapia

Procedementos

Procesos Estratéxicos


DIRECCIÓN ESTRATÉXICA (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 21/04/2015
DE-02 P1 Seguimento e medición 21/04/2015
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección 21/04/2015

XESTIÓN DA CALIDADE E MELLORA CONTINUA (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión de queixas, suxestións e felicitacións 21/04/2015
MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios 21/04/2015

Procesos Clave


XESTIÓN ACADÉMICA (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 28/07/2016
AC-0201 P1 Matrícula 28/07/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos oficiais 28/07/2016

DOCENCIA (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións 28/07/2016
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 19/05/2014
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 19/05/2014
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza 21/04/2015
DO-0202 P1 Promoción das titulacións 21/04/2015
DO-0203 P1 Orientación ao alumnado 19/05/2014
DO-0204 P1 Xestión das prácticas externas 19/05/2014
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 19/05/2014
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 19/05/2014

Procesos Soporte


XESTIÓN DO PERSOAL (PE)

Código Procedemento Aprobación
PA05 Captación, selección e formación do PDI e PAS 30/10/2008

XESTIÓN DE COMPRAS E AVALIACIÓN DE PROVEEDORES (CO)

Código Procedemento Aprobación
PA08 Xestión de servizos 30/10/2008

XESTIÓN DOCUMENTAL (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control de documentos 19/05/2014
XD-02 Xestión de documentos e evidencias 19/05/2014

XESTIÓN DE INFRAESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALLO (IA)

Código Procedemento Aprobación
PA07 Xestión de recursos materiais 30/10/2008