Facultade de Fisioterapia

Prácticas Externas

O Prácticum é unha actividade de natureza formativa realizada polos estudantes universitarios e supervisada polas Universidades, cuxo obxectivo é permitirlles aos mesmos aplicar e complementar os coñecementos adquiridos na súa formación académica, favorecendo a adquisición de competencias que os preparen para o exercicio de actividades profesionais, faciliten a súa empregabilidade e fomenten a súa capacidade de emprendemento

COORDINACIÓN DO PRACTICUM

Mª Esther Martínez Figueira

Graos en Educación Infantil e Educación Primaria

+34 986 801 785

COORDINACIÓN DO PRACTICUM

José María Pazos Couto

Grao en CC da Actividade Física e o Deporte

+34 986 801 717

Obxectivos

Coa realización das prácticas académicas externas preténdense alcanzar os seguintes fins:

  • Contribuír para a formación integral das e dos estudantes complementando a súa aprendizaxe teórica e práctica.
  • Facilitar o coñecemento da metodoloxía de traballo adecuada á realidade profesional na que o futuro profesorado haberá de operar, contrastando e aplicando os coñecementos adquiridos.
  • Favorecer o desenvolvemento de competencias técnicas, metodolóxicas, persoais e participativas.
  • Obter unha experiencia práctica que facilite a inserción no mercado de traballo e mellore a súa empregabilidade futura.
  • Favorecer a innovación e creatividade e o emprendemento.

Requerimentos

Para poder matricularse no Practicum será requisito imprescindible ter superado o 70% dos créditos de formación básica e obrigatoria correspondente aos tres primeiros cursos.


Organización do Practicum

Os centros responsables disporán dos Convenios de Colaboración Educativa necesarios para a realización do Prácticum. O centro garantirá que todo o alumnado matriculado no Prácticum dispoña de centro para a realización do mesmo. Na medida do posible, cada alumna ou alumno en prácticas poderá escoller o centro onde realizar o Practicum entre os centros que dispoñan de acordó de colaboración puntual ou convenio de prácticas.

Practicum 2017-2018


Documentos Xenéricos
Calendario EI-EP
calendario Practicum
Calendario CCAFD
calendario Practicum
Asignación do Practicum

Listaxe provisional

Educación Infantil
Educación Primaria


Listaxe definitiva

Educación Infantil
Educación PrimariaDocumentos Titores en Centros de Prácticas

Para todos os Graos

Certificación titor centro de prácticas
D5 Informe titor empresa de practicas
Documento informe Mencion


Documentos Titores na Facultade

Certificado de titorización do Practicum

Grao en CCAFD
Grao en Educación Infantil
Grao en Educación Primaria

Para todos os Graos

D7 Informe titor académico de prácticas