O Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Ciencias da Educación recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do estudantado na vida universitaria e atender as súas necesidades formativas e informativas.

A existencia do PAT supón superar o modelo especificamente académico, só preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo educativo en que conflúen ademais funcións socio educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-estudante, estudante-estudante etc.; apóstase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademais do académico.

O PAT apunta directamente cara á garantía e á adecuación dos métodos de ensinanza, aprendizaxe e avaliación, á adquisición de competencias do alumnado, á atención á diversidade, á orientación á aprendizaxe etc., recollidos dunha forma ampla tanto nas memorias dos títulos como no sistema de garantía de calidade do centro.

Plan de Acción Titorial do centro

 

PAT curso 2016/2017

Documentos do PAT

 

Coordinación do PAT

Francisco Xavier Álvarez Lires

+34 986 801 792
xabieral@uvigo.es

 

Cursos anteriores

Informe de avaliación do PAT
2015/2016