Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar
Formación básica 60
Obrigatorias 120
Optativas 42
Prácticas externas 6
Traballo fin de Grao 12
Total 240

 

Organización temporal do plan de estudos

Materia Tipo Cuad ECTS
Aprendizaxe e control motor FB 6
Fisioloxía do exercicio I FB 6
Socioloxía e historia da actividade física e o deporte FB 6
Anatomía humana para o movemento FB 6
Pedagoxía da educación física e o deporte FB 6
Fundamentos da competencia motriz OB 6
Kinesioloxía do movemento humano FB 6
Fundamentos das actividades de loita OB 6
Psicoloxía da actividade física e o deporte FB 6
Metodoloxía da investigación e estatística na actividade física e o deporte FB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Fundamentos dos deportes individuais OB 9
Fisioloxía do exercicio II FB 6
Fundamentos dos deportes colectivos I OB 9
Epistemoloxía das ciencias da actividade física, o deporte e a educación física FB 6
Fundamentos dos deportes colectivos II OB 9
Actividades físicodeportivas no medio natural e a súa didáctica OB 6
Fundamentos dos deportes ximnásticos OB 9
Expresión corporal e danza OB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Didáctica da educación física e as actividades físico-deportivas I OB 6
Metodoloxía e planificación do adestramento e do rendemento físicodeportivo I OB 6
Xerontoloxía e actividade física OP 6
Actividade física, exercicio físico e saúde OB 6
Novas tendencias en actividades de fitness OP 6
Socorrismo e a súa didáctica OP 6
Estrutura e organización de sistemas de actividade física e deporte OP 6
Iniciación ao remo e ao piragüismo OB 6
Didáctica da educación física e as actividades físico-deportivas II OP 6
Exercicio físico e práctica deportiva en persoas con discapacidade, problemas de saúde e asimilados OB 6
Biomecánica do exercicio físico e da técnica deportiva OP 6
O xogo e as súas aplicacións didácticas OB 6
Metodoloxía e planificación do adestramento deportivo II OB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Especialización en deportes individuais I OP 6
Especialización en deportes colectivos OP 6
Novas tendencias de exercicio físico para adultos maiores con patoloxías OP 6
Organización e dirección de eventos e turismo deportivo OB 6
Orientación profesional e recursos humanos en actividade física e deporte OP 6
Planificación, xestión, organización e instalaciones de sistemas de actividade física e deporte OB 6
Adestramento de readaptación para a actividade física e o deporte OP 6
Programas de adestramento individualizado OP 6
Especialización en deportes individuais II OP 6
Actividades físicodeportivas recreativas e a súa didáctica OP 6
Psicoloxía do adestramento deportivo OP 6
Tecnoloxía aplicada ás ciencias da actividade física e do deporte OP 6
Practicas externas OB 6
Traballo Fin de Grao OB 12