Facultade de Fisioterapia

Comisión de Organización Académica e Validacións

Composición


Equipo Decanal

Vicedecano de Organización Académica Uxío Pérez Rodríguez
Secretaria Mirian Alvariñas Villaverde

Persoal Docente e Investigador Permanente

Alfonso Gutiérrez Santiago | Miguel Cuevas Alonso | Carla María Míguez Álvarez

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Mª Isabel Moreira Recamán

Alumnado

Jesús Antonio Gutiérrez Santiago | Matías Zelarayán Velasco


Funcións


  • Informe á Comisión Delegada Permanente e á Xunta de Facultade sobre a planificación e desenvolvemento da actividade docente, cumprimento do profesorado, e os asuntos de organización de espacios físicos, calendarios, exames e outras cuestións relacionadas coas devanditas actividades.
  • Coordinación con outros centros de cara a elaboración da oferta de libre configuración dos alumnos.
  • Decisión sobre as solicitudes de ampliación do número de convocatorias, que establece a lei de permanencia na Universidade, presentadas polo alumnos.
  • Proposición das resolucións que considere pertinentes en materia de validación para a súa remisión á Comisión Delegada Permanente.
  • Todas aquelas outras que lle encomende a Xunta de Facultade.