Facultade de Fisioterapia

Prevención de riscos laborais

Plan de Autoprotección


A lexislación española establece a necesidade de que os titulares de determinadas actividades, en función das súa características adopten as medidas necesarias para previr as posibles situacións de emerxencia que poidan suceder, así como para establecer os criterios de actuación en caso de que algunha desas emerxencias poida chegar a producirse.

De acordo con esta obriga, redactouse o Plan de Autoprotección da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.

Para a elaboración deste Plan tívose en conta a Norma Básica de Autoprotección dos centros, establecementos e dependencias dedicados a actividades que poidan dar orixe a situacións de emerxencia, aprobada polo R.D. 393/2007 do 23 de marzo de 2007 (BOE do 24/03/2007).


Actuación dos equipos en situación de emerxencia
Medidas de emerxencia


Planos do percorrido de evacuación do edificio:

Planta baixa | Primeiro andar | Segundo andar


Puntos de encontro:

Punto de encontro do centro | Punto de encontro do Campus de Pontevedra

Plan de Autoprotección