Composición

Membros do Equipo Decanal

 • Alvariñas Villaverde, Mirian
 • Pérez Rodríguez, Uxío

Persoal Docente e Investigador

 • Cuevas Alonso, Miguel
 • Gutiérrez Santiago, Alfonso
 • Míguez Álvarez, Carla María

Estudantado

 • Gutiérrez Santiago, Jesús Antonio
 • Zelarayán Velasco, Matías Ezequiel

Persoal de Administración e Servizos

 • Moreira Recamán, María Isabel

 

Funcións

 • Informe á Comisión Delegada Permanente e á Xunta de Facultade sobre a planificación e desenvolvemento da actividade docente, cumprimento do profesorado, e os asuntos de organización de espazos físicos, calendarios, exames e outras cuestións relacionadas coas devanditas actividades.
 • Coordinación con outros centros de cara a elaboración da oferta de libre configuración do estudantado.
 • Decisión sobre as solicitudes de ampliación do número de convocatorias, que establece a lei de permanencia na universidade, presentadas polo estudantado.
 • Proposición das resolucións que considere pertinentes en materia de validación para a súa remisión á Comisión Delegada Permanente.
 • Todas aquelas outras que lle encomende a Xunta de Facultade.