Home

 

Probas de aptitude física 2023

Convocatoria das probas de aptitude física para acceder ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

 

Matrícula en estudos de grao 2022/2023

 
 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: Moovi, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.