Inicio

Renovación da acreditación da titulación oficial

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

 

Matrícula 2023/2024

 
 

 

Probas de aptitude física 2023

Convocatoria das probas de aptitude física para acceder ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: Moovi, Aulas virtuais «en directo» e Foro do profesorado.