O RD 1393/2007 de 29 de outubro de 2007, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, esixe para a verificación e acreditación dun título a incorporación dun sistema de garantía interno para a avaliación, seguimento e mellora da calidade da oferta formativa.

Co obxetivo de cumplir con este requisito a Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte deseñou un Sistema de Garantía de Calidade (SGC) en colaboración coa Área de Calidade da Universidade de Vigo (aprobado o 13 de novembro de 2008).

A Comisión de Calidade, presidida polo decano do centro, é o órgano encargado da planificación das tarefas relacionadas coa implantación e seguimento do SGC.

A documentación básica do SGC da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte está constituída polos seguintes documentos: