Procesos Estratéxicos

Dirección estratéxica (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Programación e desenvolvemento estratéxico 26/06/2022
DE-02 P1 Seguimento e medición
Anexo 1: Ficha indicador
Anexo 2: Petición do indicador
Anexo 3: Panel de indicadores
21/04/2015
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección
Anexo 1: Informe de revisión pola dirección
21/04/2015

 

Xestión da calidade e mellora continua (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns
Anexo 1: Formulario electrónico de queixas, suxestións e parabéns
Anexo 2: Formato de respostas as queixas, suxestións e parabens
21/04/2015
MC-05 P1 Medición de satisfacción dos grupos de interese
Anexo 1: Guía
02/10/2020

 

Procesos Clave

Xestión académica (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Acceso e admisión 28/07/2016
AC-0201 P1 Matrícula 28/07/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos 28/07/2016

 

Docencia (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais 28/07/2016
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 19/05/2014
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 19/05/2014
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza
Anexo 1: Modelo para realizar o informe de accións de coordinación
19/12/2018
DO-0202 P1 Promoción das titulacións
Anexo 1: Protocolo para a elaboración do Plan de promoción
21/04/2015
DO-0203 P1 Orientación ao estudantado
Anexo 1: Guía para o deseño do PAT
02/10/2020
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 19/04/2015
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 19/04/2015
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas
Anexo 1. Guía
02/10/2020

 

Procesos Soporte

Xestión do persoal (PE)

Código Procedemento Aprobación
PE-01 P1 Xestión do PAS 19/12/2018
PE-02 P1 Xestión do PDI 19/12/2018

 

Xestión documental (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control de documentos
Anexo 1: Modelo de fluxograma e simboloxía
09/07/2014
XD-02 Control dos rexistros 09/07/2014

 

Xestión de infraestrutura e ambiente de traballo (IA)

Código Procedemento Aprobación
IA-01 Xestión dos recursos materiais 30/10/2019