Competencias Xerais

 1. Conceptualización e identificación do obxecto de estudo das Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
 2. Coñecemento e comprensión da literatura científica do ámbito da actividade física e o deporte.
 3. Coñecemento e compresión dos factores fisiolóxicos e biomecánicos que condicionan a práctica da actividade física e o deporte.
 4. Coñecemento e comprensión dos factores comportamentais e sociais que condicionan a práctica da actividade física e o deporte.
 5. Coñecemento e comprensión dos efectos da práctica do exercicio físico sobre a estrutura e función do corpo humano.
 6. Coñecemento e compresión dos efectos da práctica do exercicio físico sobre os aspectos psicolóxicos e sociais do ser humano.
 7. Coñecemento e comprensión dos fundamentos, estruturas e funcións das habilidades e patróns da motricidade humana.
 8. Coñecemento e comprensión da estrutura, función e desenvolvemento das diferentes manifestacións da motricidade humana.
 9. Coñecemento e comprensión dos fundamentos do exercicio físico, xogo motor, danza, expresión corporal e actividades na natureza.
 10. Coñecemento e comprensión dos fundamentos do deporte.
 11. Coñecemento e comprensión dos principios éticos necesarios para o correcto exercicio profesional.
 1. Aplicación das tecnoloxías da información e comunicación (TIC) ao ámbito das Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
 2. Hábitos de excelencia e calidade no exercicio profesional.
 3. Manexo da información científica básica aplicada á actividade física e ao deporte nas súas diferentes manifestacións.
 4. Capacidade para deseñar, desenvolver e avaliar os procesos de ensino–aprendizaxe relativos á actividade física e do deporte, con atención ás características individuais e contextuais das persoas.
 5. Capacidade para promover e avaliar a formación de hábitos perdurables e autónomos de práctica da actividade física e do deporte.
 6. Capacidade para planificar, desenvolver e controlar o proceso de adestramento nos seus distintos niveis.
 7. Capacidade para aplicar os principios fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais, aos diferentes campos da actividade física e o deporte.
 8. Capacidade para avaliar a condición física e prescribir exercicio físico orientado cara á saúde.
 9. Capacidade para identificar os riscos que se derivan para a saúde da práctica de actividades físicas inadecuadas.
 10. Capacidade para planificar, desenvolver e controlar a realización de programas de actividades físicodeportivas.
 11. Capacidade para planificar, desenvolver e controlar programas para a dirección de organizacións, entidades e instalacións deportivas.
 12. Capacidade para seleccionar e saber utilizar o material e equipamento deportivo adecuado para cada tipo de actividade.

Competencia Transversal 1 (CT1):
Capacidade de análise e síntese.

 1. Actuación dentro dos principios éticos necesarios para o correcto exercicio profesional.
 2. Habilidade de liderado, capacidade de relación interpersoal e traballo en equipo.
 3. Adaptación a novas situacións, a resolución de problemas e a aprendizaxe autónoma.

 

Competencias Específicas

 1. Capacidade para deseñar, desenvolver e avaliar os procesos de ensino–aprendizaxe relativos á actividade física e o deporte con atención ás características individuais e contextuais das persoas.
 2. Capacidade para promover e avaliar a formación de hábitos perdurables e autónomos de práctica de actividade física e deporte entre a poboación escolar.
 3. Capacidade para aplicar os principios fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais, na proposta de tarefas nos procesos de ensino-aprendizaxe a través da actividade física e o deporte.
 4. Capacidade para identificar os riscos que se derivan para a saúde dos escolares debido á práctica de actividades físicas inadecuadas.
 5. Capacidade para planificar, desenvolver e avaliar a realización de programas de deporte e actividade física escolar.
 6. Capacidade para seleccionar e saber utilizar o material e equipamento deportivo adecuado para cada tipo de actividade nos procesos de ensino-aprendizaxe a través da actividade física e do deporte.
 1. Capacidade para planificar, desenvolver e controlar o proceso de adestramento nos seus distintos niveis.
 2. Capacidade para aplicar os principios fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais, durante o proceso do adestramento deportivo.
 3. Capacidade para promover e avaliar a formación de hábitos perdurables e autónomos de práctica actividade físico-deportiva na poboación que realiza adestramento deportivo.
 4. Capacidade para identificar os riscos, que se derivan para a saúde dos deportistas, da práctica de actividades físicas inadecuadas no contexto do adestramento deportivo.
 5. Capacidade para planificar, desenvolver e controlar a realización de programas de adestramento deportivo.
 6. Capacidade para seleccionar e saber utilizar o material e equipamento deportivo, adecuado para cada tipo de actividade de adestramento deportivo.
 1. Capacidade para avaliar a condición física e prescribir exercicio físico orientado cara á saúde.
 2. Capacidade para promover e avaliar a formación de hábitos perdurables e autónomos de práctica de actividade física e deporte entre a poboación adulta, maiores e discapacitados.
 3. Capacidade para identificar os riscos que se derivan para a saúde do desenvolvemento das actividades físicas inadecuadas entre a poboación que realiza práctica física orientada á saúde.
 4. Capacidade para aplicar os principios fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais ao campo da actividade física e a saúde.
 5. Capacidade para planificar, desenvolver e controlar a realización de programas de actividades físicodeportivas orientada á saúde.
 6. Capacidade para seleccionar e saber utilizar o material e equipamento deportivo adecuado, para cada tipo de actividade que practique a poboación de adultos, maiores e discapacitados.
 1. Capacidade para planificar, desenvolver e controlar programas para a dirección de organizacións, entidades e instalacións deportivas.
 2. Capacidade para xestionar os servizos deportivos públicos e privados.
 3. Capacidade para deseñar o programa de funcionamento das instalacións deportivas e seleccionar o material e equipamento deportivo adecuado.
 4. Capacidade para coñecer e aplicar o marco xurídico do ámbito profesional.
 5. Capacidade para identificar e valorar os riscos que poidan derivarse do uso dos equipamentos e instalacións deportivas.
 1. Capacidade para deseñar, desenvolver e avaliar os procesos de ensino–aprendizaxe relativos á actividade físico-deportiva recreativa, con atención ás características individuais e contextuais das persoas.
 2. Capacidade para planificar, desenvolver e controlar a realización de actividades físico-deportivas recreativas.
 3. Capacidade para seleccionar o material e equipamento deportivo adecuado para cada tipo de actividade físico-deportiva recreativa.
 4. Capacidade para promover e avaliar a formación de hábitos perdurables e autónomos de práctica das actividades físico-deportivas recreativas para toda a poboación.
 5. Capacidade para aplicar os principios fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais, nas actividades físico-deportivas recreativas.
 6. Capacidade para identificar os riscos que se derivan para a saúde, da práctica de actividades físicas inadecuadas nos practicantes de actividade físico-deportiva recreativa.