Membros do equipo decanal do centro

O Equipo Decanal do centro está composto polos seguintes membros:

Decano

Vicedecanos/as

Secretario